Regulamin

Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami.

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce za ustaloną wcześniej kwotę
 2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika, godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu
 3. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera bez konieczności zwrotu kosztów w związanych z podróżą, w przypadku gdy pasażer:
 4. a) pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
 5. b) pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków)
 6. c) pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży
 7. d) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
 8. Przewoźnik może po wcześniejszym ustaleniu z biurem pojechać po pasażera lub dowieźć pod wskazany przez niego adres.
 9. W busie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek je zapiąć i pozostać do końca podróży.
 10. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży
 11. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany adres 10 minut przed ustaloną przez przewoźnika godziną wyjazdu
 12. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
 13. a) stosowania się do poleceń kierowcy pojazdu
 14. b) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów
 15. c) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy,
 16. d) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania
 17. W przypadku nie zastania pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu
 18. W trakcie przerw w podróży pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe
 19. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:

– dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę,

– osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

 1. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscu przeznaczonych do siedzenia.
 2. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.
 3. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 4. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 5. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca.
 6. W przypadku nie odwołania zleconej rezerwacji dzień przed wyjazdem klient zostanie obciążony kwotą za dany przejazd.